Day: June 2, 2018

Nữ tu dòng Ảnh vảy Phép lạ ở Kontum phục vụ người dân tộc thiểu số

Ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Kontum, dòng các Nữ tu Ảnh vảy Phép Lạ, hội dòng duy nhất ở Việt nam được thành lập cho các người nữ thuộc các sắc tộc thiểu số ở Việt nam, đã kỷ niệm 70 năm thành lập. Dòng Ảnh vảy…

Tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó

Thứ Bảy, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 02/06/18 Bài Ðọc I: Gđ 17, 20b-25 “Thiên Chúa có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người”. Trích thư của Thánh Giuđa Tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại…