Day: May 30, 2018

Chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế

Thứ Tư, Tuần 8 Thường Niên, Năm 2 – 30/05/18 Bài Ðọc I: 1 Pr 1, 18-25 “Anh em được cứu độ bằng máu châu báu của Ðức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay…