Day: May 9, 2018

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

 Ga 16,12-15 Thứ 4 , sau Chúa Nhật VI Phục sinh – May 09 -2018. Lm Giuse Thánh Giá  Thứ 4 Tuần VI Phục Sinh. Lm Giuse Trần Đình Long † Thứ Tư, Sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh – 09/05/18 Bài Ðọc I: Cv 17, 15. 22 – 18,1 “Ðấng quý vị thờ mà không…