Day: May 1, 2018

Thầy ban bình an của Thầy cho các con

Thứ Ba, Lễ THÁNH GIUSE Thợ – 01/05/18 Bài Ðọc I: Cv 14, 18-27 “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném…