Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM B – 29/04/18

Bài Ðọc I: Cv 9, 26-31

“Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đã thấy Chúa thế nào”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đã thấy Chúa thế nào, đã được Chúa phán dạy, và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ tìm cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê.

Hội Thánh được bình an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32

Ðáp: Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội (c. 26a).

Xướng: 1) Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ tìm kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: “Tâm hồn các bạn hãy vui sống tới muôn đời”. – Ðáp.

2) Thiên hạ sẽ ghi lòng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cõi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong lòng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp mình trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa. – Ðáp.

3) Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: “Ðiều đó Chúa đã làm”. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 3, 18-24

“Ðây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Image may contain: 1 person, text and foodCác con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết mình thuộc về sự thật, và sẽ được vững lòng trước mặt Chúa. Vì nếu lòng chúng ta có khiển trách chúng ta, thì Thiên Chúa còn lớn hơn lòng chúng ta và Người thông biết mọi sự.

Các con thân mến, nếu lòng chúng ta không khiển trách, thì chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng ta cũng được Người ban cho, vì chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp lòng Người.

Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, thì ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta.Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 15, 4 và 5b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

Liên Kết Với Chúa

Chủ nhật vừa qua, chúng ta được nghe Chúa Giê-su bảo Ngài là Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên, thì hôm nay Ngài lại nói: “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Như vậy, chúng ta thấy, con chiên và cây nho được gắn liền với cuộc sống của người dân Do-thái, và là hy lễ dâng cho Thiên Chúa, chính vì lé đó, Chúa Giê-su dùng những hình ảnh cây nho quen thuộc của người dân làm biểu tượng về sự hiệp nhất và liên kết giữa con người với Chúa. Một triết lý sống rất gần gũi và thân thương với con người.

Image may contain: 1 person, beard and textThứ nhất, cành phải liên kết với cây. Cành không liên kết với cây, không thể sinh hoa kết quả. Cành không liên kết với cây thì sẽ bị chết, vì cây nuôi dưỡng thân cây lưu chuyển sang cành. Chỉ khi cành kết hiệp chặt chẽ với thân cây, dòng nhựa từ thân cây mới truyền sang cành để cành trổ sinh hoa trái. Trong Cựu ước, cây nho là biểu tượng cho dân tộc Itrael: “Vườn nho của Đức Giavê ấy là nhà Israel” (Is5,1-7). Tiên tri Giêrêmia đã nói với dân Itrael rằng: “Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, nhưng vườn nho đã sinh ra quả đắng đót” (Gr 2, 21). Còn Thánh vịnh 80 diễn tả: “Lạy Thiên Chúa, xin hãy viếng thăm và bảo trợ vườn nho mà chính tay Chúa đã vun trồng”(Tv 80,15-16).

Qua lời các tiên tri diễn tả về hình ảnh cây nho, chúng ta thấy rằng, cây nho là một biểu tượng cho dân tộc Itrael. Và cây nho còn là hình ảnh biểu tượng về Chúa Giêsu: “ Thầy là cây nho, các con là cành” (Ga 15,1). Cành nào gắn liền với cây thì sinh nhiều hoa trái, cành nào bị tách lìa ra khỏi thân cây thì sẽ bị khô héo, chết đi và bị ném vào lửa thiêu đốt. Sự liên kết giữa Chúa Giê-su với chúng ta giống như cây liên kết với cành.
Sự liên kết này còn có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa, khi Chúa Giê-su biến hóa từ rượu của cây nho thành Mình và Máu Ngài, để tuôn đổ cho thế gian. Ngài cầm lấy ly rượu, ngước mắt lên trời và đọc lời chúc tụng dâng lên Chúa Cha. Đây là máu Thầy, máu giao ước sẽ đổ ra cho các con, các con hãy nhận lấy mà uống. Ngày nay, mỗi lần dâng thánh lễ, linh mục lập lại hy tế giao ước đó trên bàn thờ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và khi linh mục cầm lấy ly rượu nho, và đọc lời truyền phép thì rượu hóa thành Máu Chúa. Chúng ta gọi là một Bí Tích Mình Máu Chúa.

Như cành nho phải liên kết với thân nho mới sinh hoa kết quả, chúng ta phải liên kết mật thiết với Đức Giêsu. Người là nguồn cội sự sống của ta. Tách lìa Người, ta không thể sống, càng không thể phát triển được. Người là nguồn mạch ân sủng. Khi ta kết hiệp với Người, ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho ta được sống và sống sung mãn. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa làm cho ta sự sống của Người, nói lời nói của Người, hành động theo gương của Người, phán đoán theo chuẩn mực của Người, nhìn con người và sự việc bằng cặp mắt của Người, yêu thương bằng trái tim của Người. Khi sự kết hiệp đã đến mức hoàn hảo, thì sẽ sinh những hoa trái tốt.

Sự liên kết này được biểu hiện rõ nơi đời sống vợ chồng, khi cả hai liên kết với nhau, trở nên một, không thể tách rời nhau trong cuộc sống. Sự kết hợp vợ chồng sẽ sinh ra hoa trái yêu thương, chính là những đứa con. Đó là một quy luật tự nhiên trong vũ trụ này. Cũng như Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên con người, Ngài không  để con người tàn lụi đi, nhưng để con người phát triển, sinh hoa kết quả và tồn tại, thì cũng có nghĩa mọi thứ cần được chịu cắt tỉa và bỏ đi.
Thứ hai, cành nho được cắt tỉa. Cành nho muốn sai trái phải chịu tỉa bớt những cành lá rườm ra. Cũng thế, đời sống chúng ta muốn sinh ra nhiều hoa quả của hy sinh và bác ái, chúng ta cần được Chúa cắt tỉa sự tham vọng, sự phô trương, ghen tuông, ích kỷ, để mặc lấy tâm tình đơn sơ khiêm nhượng đón nhận ơn thánh Chúa. Có khi Chúa cắt tỉa chúng ta bằng những thất bại, bệnh tật ta gặp phải, để huấn luyện và nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta biết phó thác vào Chúa hơn. Việc cắt tỉa làm cho ta đau đớn, nhưng đem lại những lợi ích vô cùng phong phú. Một người cha có đữa con bị tâm thần và người vợ bị đột biến nằm tại chỗ. Anh ta quá vất vả, khó nhọc để gánh vác gia đình, để lo cho đứa con và người vợ bệnh tật, nhưng anh ta vẫn không buông xuôi. Những lúc mệt mỏi thì anh ta đến nhà thờ để dâng cho Chúa những hy sinh này, anh ta cảm thấy như có sức mạnh vượt thắng chính mình. Chúa Giê-su tiếp sức cho anh để bước tiếp để lo cho con và người vợ bệnh tật.

Sự cắt tỉa hay bỏ đi những thứ chưa hoàn thiện nơi con người không chỉ dành cho mỗi người chúng ta mà ngay cả các vị thánh cũng được Chúa cắt tỉa. Phêrô sau khi chối Chúa ba lần, thì ngài đã được Chúa cắt tỉa bằng cái nhìn sâu thẳm tận vào tâm hồn của Phê-rô. Cái nhìn đã làm cho ông thức tỉnh và nhớ lại lời Thầy Giêsu nói: “ Gà chưa gáy hai lần, thì con đã chối Thầy ba lần”. Còn Giuđa không ở lại với Thầy, ông không dám đối hiện với tội lỗi của mình và con người thật của mình, nên ông chạy ra ngoài thắt cổ chết. Một con người được Chúa cắt tỉa rõ nét nhất, đó chính là thánh Phaolô. Nếu ngài không bị té ngựa, không bị mù mắt, thì không có cuộc trở lại của Thánh Phaolô ngày hôm nay. Chính kinh nghiệm đau thương khi được Chúa cắt tỉa Phao-lô đã trở thành vị thánh vĩ đại hôm nay. Khi bị té ngã, biết chỗi dậy, và được sáng mắt ra, ngài đã thay đổi thành một con người mới.

Hơn hết, chính Đức Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Người sống kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Sự kết hiệp ấy được diễn tả qua việc Người chuyên tâm cầu nguyện và luôn làm theo ý Chúa Cha. Người đã để cho Chúa Cha cắt tỉa khi Người từ bỏ ý riêng, nhận uống chén đắng, nhận vác thập giá, nhận lấy cái chết tủi nhục. Chính vì thế, Người đã sinh hoa trái dồi dào nuôi sống tất cả chúng ta. Chúa Giêsu đã trở nên gốc nho sung mãn sự sống để chuyển thông ơn cho chúng ta.

Như những gì chúng ta vừa chia sẻ với nhau, thì chắc chắn chúng ta cũng cần được cắt tỉa mỗi ngày trong suy nghĩ, trong lời nói, và hành động của chúng ta nhất là trong hoàn cảnh loạn lạc tan thương, bệnh tật, chết chóc, thì Chúa Giêsu bảo các con hãy ở lại trong Thầy. Ai ở trong Thầy thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Nếu chúng ta biết dành ít phút thinh lặng để suy nghĩ về cuộc đời mình, thì rõ ràng, chúng ta cũng đã và đang được cắt tỉa qua những biến cố, qua thử thách, qua những bệnh tật, qua những thất bại, qua những kinh nghiệm tội lỗi…. Nhưng vấn đề là chúng ta có nhận ra để được biến cố đó, để tự xét mình, nhìn lại mình?. Chúng ta hãy nói như lời thánh Phao-lô, Ngài nói: “ Tôi sống không phải là tôi sống mà chính Chúa sống trong tôi”. Như lời thánh Phê-rô đáp lại với Chúa Giê-su: “Thưa Ngài! Con luôn yêu mến Ngài”. Còn chúng ta thì sao?. Chúa Giê-su là ai? Chúng ta đang kết hợp với Chúa hay là thứ gì khác.? Sự kết hợp với Chúa khi ta rước Ngài, sự kết hợp với Chúa qua anh chị với nhau trong cộng đoàn, với cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Sự liên kết và hiệp nhất trong yêu thương luôn là dấu chỉ Chúa hiện diện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Cây Nho, con là cành nho. Xin cho con biết kết hiệp mật thiết với Chúa, và xin cho chúng con chấp nhận được Chúa cắt tỉa những tính hư tật xấu, để chúng con sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Amen.

Lm John Nguyễn

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA LÀ CÂY NHO CON LÀ CÂY NHO

Ngày 29 tháng 04 năm 2018
Chúa Nhật tuần 5 Phục Sinh năm B.

Suy niệm: Cắt tỉa.

Image may contain: 1 person, plant and outdoorChúng ta phải làm những gì để cành nho là cuộc đời chúng ta được sinh nhiều hoa trái?Tôi xin thưa, việc thứ nhất chúng ta cần phải làm là cắt tỉa. Đúng thế, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: Cành nào sinh hoa trái thì Ngài sẽ cắt tỉa để nó đem lại nhiều hoà trái hơn. Hành động cắt tỉa được thực hiện nơi bản thân chúng ta bởi những hy sinh và quên mình. Đây cũng là điều kiện mà chúng ta vốn thường thấy cho bất cứ một thành công nào. Chẳng hạn chúng ta sẽ không thể nào có nồi cơm vừa dẻo lại vừa thơm, nếu như những hột gạo không bị nấu chín. Chúng ta sẽ không thể nào có được những chiếc bánh vừa giòn lại vừa ngon, nếu như những bông lúa mì không bị nghiền nát. Đồng thời chúng ta cũng không thể nào có được những bột lúa mì, nếu như những hạt giống gieo trên ruộng đồng, không bị mục nát và rữa thối trong lòng đất. Cũng thế sẽ không thể nào có được chén rượu nho nếu những trái nho không bị ép nát. Hơn nữa, chúng ta sẽ không thể nào có được những trái nho, nếu như trước hết những cành lá không bị cắt tỉa. Hy sinh và gian khổ sẽ không bao giờ thiếu vắng trong cuộc sống. Tuy nhiên điều quan trọng đó là chúng ta phải biết đón nhận những hy sinh gian khổ ấy, phải biết vác lấy thập giá mà bước theo Chúa. Hay nói một cách khác: Hãy chấp nhận tất cả vì lòng yêu mến Chúa, để cuộc đời chúng ta sẽ đem lại nhiều hoa trái. Bởi vì lòng yều mến chính là chiếc đũa thần, biến những hy sinh nhỏ bé của chúng ta trở thành những sợi chỉ vàng, dệt nên tấm vải cuộc đời và là cho cuộc đời chúng ta có được một giá trị to lớn trước mặt Chúa.

Việc làm thứ hai đó là phải sống gắn bó mật thiết với Chúa. Thực vậy, chính Chúa Giêsu đã xác quyết: Không có Thầy các con không thể làm gì được. Đã hẳn, không có Ngài, chúng ta vẫn có thể làm được nhiều chuyện.

Thế nhưng, đó chỉ là những công việc hời hợt, nông cạn thiếu nền móng, như căn nhà xây trên cát, chẳng bao lâu sẽ bị sụp đổ trước cảnh tượng mưa tuôn và gió cuốn. Với Ngài, thì đức tin dù chỉ bằng hạt cải, cũng có thể chuyển núi dời non. Với Ngài thì mạng nhện cũng trở nên tường thành, còn không có Ngài thì tường thành cũng trở nên mạng nhện mà thôi. Chính vì thế, Chúa Giêsu luôn luôn khuyên nhủ chúng ta: Các con hãy ở trong Thầy. Bởi vì chỉ cành nào kết hiệp cùng cây mới trổ sinh hoa trái. Trái lại, cành nào lìa cây thì lập tức sẽ bị khô héo. Bởi đó, hãy ở lại trong tình yêu Chúa. Hãy kết hợp mật thiết với Ngài.

VMS: Nguyễn Việt Nam

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha

VATICAN. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với 30 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, trưa chúa nhật 29-4-2018, ĐTC mời gọi các tín hữu đáp lại lời mời gọi nên thánh, và chào mừng sự thành công trong cuộc gặp gỡ Thượng đỉnh ở Bán đảo Triều tiên, và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình trong tháng 5 sắp tới.

 Bài Huấn dụ của ĐTC

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC đã quảng diễn bài Tin Mừng của ngày lễ và nói:

 ”Lời Chúa trong chúa nhật thứ 5 mùa Phục Sinh này tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường và những điều kiện để thành cộng đoàn của Chúa Phục Sinh. Chúa nhật tuần trước đã làm nổi bật tương quan giữa tín hữu và Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Hôm nay Tin Mừng trình bày cho chúng ta lúc Chúa Giêsu tự giới thiệu như thân cây nho đích thực và mời gọi chúng ta hiệp nhất với Ngài để mang lại nhiều hoa trái (Xc Ga 15,1-8). Thân cây nho là một cây họp thành một toàn bộ với các ngành, và các ngành nho chỉ được phong phú nếu gắn liền vào thân nho. Tương quan này là bí quyết đời sống Kitô và thánh sử Gioan biểu lộ qua động từ ”ở lại”, động từ được lập đi lập lại 7 lần trong đoạn Tin Mừng hôm nay”.

Vấn đề ở đây là ở lại với Chúa Giêsu để tìm được can đảm ra khỏi chính mình, ra khỏi những thoải mái tiện nghi, ra khỏi không gian chật hẹp và được bảo bọc của chúng ta, để tiến ra biển khơi với những nhu cầu của tha nhân và mang lại một đà tiến rộng rãi cho chứng tá Kitô của chúng ta trên thế giới. Sự can đảm ra khỏi chính mình tự nó nảy sinh từ niềm tin nơi Chúa Phục Sinh và từ niềm xác tín Thánh Linh của Chúa đồng hành với lịch sử chúng ta. Một trong những hoa trái chín mùi nhất nảy sinh từ sự thông hiệp với Chúa Kitô chính là sự dấn thân bác ái đối với tha nhân, yêu thương anh chị em trong tinh thần quên mình, đến độ chấp nhận những hậu quả cuối cùng, như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Năng động bác ái của tín hữu không phải là kết quả của chiến lược, không nảy sinh từ những lời kêu gọi từ bên ngoài, như những yêu cầu xã hội hoặc ý thức hệ, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và do việc ở lại trong Chúa Giêsu. Đối với chúng ta, Ngài chính là thân cây nho từ đó chúng ta kín múc nhựa sống, nghĩa là ”sự sống” để mang lại trong xã hội những cách thức sống và xả thân, đặt mình ở chỗ rốt cùng”.

ĐTC giải thích rằng:

”Khi chúng ta kết hiệp thâm sâu với Chúa, như thân nho và các ngành kết hiệp mật thiết với nhau, thì ta có khả năng mang lại những hoa trái sự sống mới, hoa trái từ bi thương xót, công lý và hòa bình, xuất phát từ sự phục sinh của Chúa. Đó là điều các thánh đã làm, những người đã sống trọn vẹn đời sống Kitô và chứng tá bác ái, vì họ là những ngành nho đích thực của thân cây nho của Chúa. Nhưng để nên thánh, ”không nhất thiết phải là các GM, LM hoặc tu sĩ. [..] Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống yêu thương và mỗi người làm chứng tá giữa những công việc thường nhật, nơi mình đang sống” (Tông Huấn Gaudete et exsultate, 14). Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh”.

Mọi hoạt động – làm việc hay nghỉ ngơi, đời sống gia đình và xã hội, việc thi hành các trách nhiệm chính trị, văn hóa và kinh tế, – mỗi hoạt động, nếu được sống trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu và với thái độ yêu thương và phục vụ, chính là cơ hội để sống trọn vẹn bí tích rửa tội và sự thánh thiện theo tinh thần Tin Mừng”.

Và ĐTC kết luận bài huấn dụ rằng:

Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh và là mẫu gương về sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Con của Mẹ giúp đỡ chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu, như những ngành gắn liền với thân cây nho và không bao giờ tách rời khỏi tình yêu của Chúa. Thực vậy, chúng ta không thể làm nếu không có Chúa, vì đời sống chúng ta chính là Chúa Kitô hằng sống, hiện diện trong Giáo Hội và trên thế giới.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi ban phép lành, ĐTC đã chào thăm các tín hữu hành hương, đặc biệt ngài nhắc đến lễ Phong chân phước tại Cracovia Ba Lan, sáng thứ bẩy vừa qua cho Anna Chrzanowska, một nữ giáo dân đã dâng hiến cuộc đời chăm sóc các bệnh nhân, nơi họ chị nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ.. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng ta của Nữ Tông đồ các bệnh nhân này và cố gắng noi gương của Chịa.

“Chúng ta hãy đồng hành bằng lời cầu nguyện kết quả tích cực cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Liên Hàn quốc hôm thứ sáu 27-4 vừa qua và cầu cho sự dấn thân can cảm của các vị lãnh đạo của hai bên thực hiện được một hành trình đối thoại chân thành để tiến tới một bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân. Tôi cầu xin Chúa để niềm hy vọng một tương lai hòa bình và huynh đệ thân hữu không bị thất vọng, và để cho sự cộng tác có thể tiếp tục mang lại những thành quả thiện hảo cho dân tộc Triều Tiên quí mến cũng như cho toàn thế giới”

Ngài cũng nói: ”Tuần trước, cộng đồng Kitô tại Nigeria lại bị tấn công, với vụ giết hại một nhóm các tín hữu trong đó có 2 linh mục: chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa từ bi những anh chị em ấy của chúng ta để xin Chúa giúp đỡ các cộng đoàn đó bị thử thách nặng nề như vậy, tìm lại được hòa hợp và hòa bình.

ĐTC chào thăm đông đảo các các tín hữu hiện diện, đặc biệt những người đến từ Bồ đào nha, Ấn độ, Pakistan, các bạn trẻ đang và sắp lãnh nhận bí títh thêm sức.

Sau cùng, ĐTC thông báo: ”Anh chị em thân mến, ngày 1-5 sắp tới, vào ban chiều tôi sẽ khai mạc thánh Đức Mẹ với cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Siria và trên thế giới. Tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp nguyện trong tinh thần và kéo dài trọn tháng 5 kinh Mân Côi cho hòa bình”.

Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa cách trung tâm Roma 15 cây số và là nơi đã xảy ra phép lạ Đức Mẹ cứu chữa một nông dân bị đàn chó sói tấn công trong lúc ông đi hành hương về Roma.. Vào những đêm thứ bẩy mùa hè, nhiều tín hữu tham dự cuộc hành hương đi bộ suốt đêm từ trung tâm Roma đến Đền Thánh. Tại đây họ tham dự thánh lễ kết thúc cuộc hành hương.

G. Trần Đức Anh OP