Day: April 23, 2018

Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi

Thứ Hai, Sau Chúa Nhật 4 Phục Sinh – 23/04/18 Bài Ðọc I: Cv 11, 1-18 “Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe tin rằng cả dân ngoại…