Day: April 18, 2018

Ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời

Thứ Tư, Sau Chúa Nhật 3 Phục Sinh – 18/04/18 Bài Ðọc I: Cv 8, 1-8 “Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa…