Day: April 12, 2018

Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời

Thứ Năm, Sau Chúa Nhật 2 Phục Sinh – 12/04/18 Bài Ðọc I: Cv 5, 27-33 “Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hôm ấy, khi các thủ hạ dẫn các tông đồ đi, họ đem các ngài ra trước công nghị. Vị thượng tế…