Day: April 7, 2018

Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài

Thứ Bảy, Bát Nhật Phục Sinh – 07/04/18 Bài Ðọc I: Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết…