Day: April 6, 2018

Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại

Thứ Sáu, Bát Nhật Phục Sinh – 06/04/18 Bài Ðọc I: Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế, vị…