Day: April 3, 2018

Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy

Thứ Ba, Bát Nhật Phục Sinh – 03/04/18 Bài Ðọc I: Cv 2, 36-41 “Anh em hãy ăn năn sám hối và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói với những người Do-thái rằng: “Xin toàn…