Day: April 2, 2018

Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta

Thứ Hai, Bát Nhật Phục Sinh – 02/04/18 Bài Ðọc I: Cv 2, 14. 22-32 “Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô phục sinh, và tất cả chúng tôi làm chứng về Người”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói…