Day: March 31, 2018

Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại

Thứ Bảy Tuần Thánh (Lễ Ðêm) – 31/03/18 Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh (Ðề nghị đọc chín bài đọc, bảy bài Trích ở Cựu Ước và hai bài trích ở Tân Ước. Nếu hoàn cảnh không cho phép, và khi có lý do đặc biệt, có thể bớt số bài đọc. Nhưng phải đọc…