Day: March 19, 2018

Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền

Thứ Hai, Lễ THÁNH CẢ GIUSE – 19/03/18 Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16 “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Ðavít, tổ phụ Người”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy đi nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Khi…