Day: March 14, 2018

Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử

Thứ Tư, Tuần 4 Mùa Chay, Năm 2 – 14/03/18 Bài Ðọc I: Is 49, 8-15 “Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Trong thời thuận tiện, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu…