Day: March 8, 2018

Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi

Thứ Năm, Tuần 3 Mùa Chay, Năm 2 – 08/03/18 Bài Ðọc I: Gr 7, 23-28 “Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa…