Day: March 3, 2018

Từ một đầu bếp trở thành Linh mục

Hành trình từ một đầu bếp trở thành Linh mục của cha Stéphane Esclef Cha Stéphane Esclef hiện đang là cha xứ của giáo xứ thánh Gioan Tẩy giả ở Belleville, thuộc quận 19 của thành phố Paris. Nhưng trước khi trở thành Linh mục, cha đã là một đầu bếp trong gần 10 năm…

Vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy

Thứ Bảy, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 03/03/18 Bài Ðọc I: Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển”. Trích sách Tiên tri Mikha. Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa,…