Day: February 28, 2018

Người ta sẽ lên án tử cho Người

Thứ Tư, Tuần 2 Mùa Chay, Năm 2 – 28/02/18 BÀI ÐỌC I: Gr 18, 18-20 “Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan…