Day: February 25, 2018

Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY, NĂM B – 25/02/18 BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 “Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy…