Day: February 18, 2018

Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY, NĂM B – 18/02/18 BÀI ĐỌC I: St 9, 8-15 “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”. Trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Đây Ta ký kết giao ước của…