Day: February 16, 2018

Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay

Thứ Sáu, Sau Lễ Tro – 16/02/18 – Kiêng Thịt – TẾT MẬU TUẤT BÀI ĐỌC I: Is 58, 1-9a “Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng…