Day: February 15, 2018

Còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống

Thứ Năm, Sau Lễ Tro – 15/02/18 BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 15-20 “Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về…