Day: February 7, 2018

Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu và làm cho người ta ra ô uế

Thứ Tư, Tuần 5 Thường Niên Năm 2 – 07/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 10, 1-10 “Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi…