Day: February 6, 2018

Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi

Thứ Ba, Tuần 5 Thường Niên, Năm 2 – 06/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 8, 22-23. 27-30 Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với…