Day: February 5, 2018

Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh

Thứ Hai, Tuần 5 Thường Niên, Năm 2 – 05/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 8, 1-7. 9-13 “Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi…