Day: February 2, 2018

Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa

Thứ Sáu, Lễ ĐỨC MẸ DÂNG CON – 02/02/18 BÀI ÐỌC I: Ml 3, 1-4 “Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Ðấng…