Day: February 1, 2018

Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế

Thứ Năm, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 01/02/18 BÀI ĐỌC I: 1 V 2, 1-4. 10-12 “Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Gần ngày băng hà, Đavít truyền cho Salomon,…