Day: January 30, 2018

Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh

Thứ Ba, Tuần 4 Thường Niên, Năm 2 – 30/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3 “Absalon con cha ơi, sao cha không chết thay cho con?” Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, tình cờ gặp các cận vệ của…