Day: January 28, 2018

Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 28/01/18 BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20 “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và…