Day: January 22, 2018

Satan phải diệt vong

Thứ Hai, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 22/01/18 BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-7. 10 “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Đavít tại Hebron mà nói rằng: “Đây chúng tôi là cốt nhục…