Day: January 19, 2018

Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người

Thứ Sáu, Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 19/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 24, 3-21 “Tôi sẽ không ra tay sát hại người, vì người là Đấng xức dầu của Chúa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel…