Day: January 17, 2018

Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?

Thứ Tư, Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 17/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 “Đavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Đavít đến trước Saolê, thì Đavít nói với Saolê rằng:…