Day: January 16, 2018

Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat

Thứ Ba, Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 16/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13 “Samuel xức dầu cho Đavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Ta đã loại bỏ Saolê…