Day: January 14, 2018

Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 14/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời:…