Day: January 12, 2018

Nhưng để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 12/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a “Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy,…