Day: January 10, 2018

Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Thứ Tư, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 10/01/18 BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 1-10. 19-20 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra.…