Chứng Nhân Lòng Thương Xót

“Nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

(Tông Đồ Công Vụ, Chương 1)

MAY 03 CHUNG NHAN ⇒ MAY 02 CHUNG NHAN ⇒ APR 30 CHUNG NHAN ⇒ APR 29 CHUNG NHAN 3 APR 29 CHUNG NHAN 2APR 29 CHUNG NHAN 1APR 28 CHUNG NHAN ⇒ APR 27 CHUNG NHAN ⇒ Chứng Nhân 9 ⇒  Chứng Nhân 8  ⇒  Chứng Nhân 7  ⇒  Chứng Nhân 6  ⇒  Chứng Nhân 5  ⇒  Chứng Nhân 4  ⇒  Chứng Nhân 3  ⇒  Chứng Nhân 2  ⇒  Chứng Nhân 1  ⇒  Thứ năm 26-4  ⇒  Thứ tư 25-4  ⇒  Thứ ba 24-4  ⇒  Thứ hai 23-4  ⇒  Chủ Nhật 22-4  ⇒  Thứ bảy 21-4  ⇒   Thứ sáu 20-4  ⇒  Thứ năm 19-4  ⇒   Thứ tư 18-4  ⇒   Thứ ba 17-4  ⇒  Thứ hai 16-4  ⇒  Chúa Nhật 15-4  ⇒  Thứ bảy 14-4  ⇒  Thứ sáu 13-4  ⇒  Thứ năm 12-4  ⇒  Thứ tư 11-4  ⇒  Thứ ba 10-4 ⇒  Thứ hai 9-4 ⇒  Chúa Nhật 8-4  ⇒  Thứ bảy 7-4  ⇒  Thứ sáu 6-4  ⇒  Thứ năm 5-4  ⇒  Thứ tư 4-4  ⇒  Thứ ba 3-4  ⇒  Thứ hai 2-4  ⇒  Chúa Nhật 1-4

Tháng 3-2018

Thứ bảy 31-3  ⇒  Thứ sáu 30-3  ⇒  Thứ năm 29-3  ⇒  Thứ tư 28-3  ⇒  Thứ ba 27-3  ⇒  Thứ hai 26-3  ⇒  Chúa Nhật 25-3  ⇒  Thứ bảy 24-3  ⇒  Thứ sáu 23-3  ⇒  Thứ năm 22-3  ⇒  Thứ tư 21-3  ⇒  Thứ ba 20-3  ⇒  Thứ hai 19-3  ⇒  Chúa Nhật 18-3  ⇒  Thứ bảy 17-3  ⇒  Thứ sáu 16-3  ⇒  Thứ năm 15-3  ⇒  Thứ tư 14-3  ⇒  Thứ ba 13-3  ⇒  Thứ hai 12-3 ⇒  Chúa Nhật 11-3 ⇒  Thứ bảy 10-3  ⇒  Thứ sáu 9-3  ⇒  Thứ năm 8-3  ⇒  Thứ tư 7-3   ⇒  Thứ ba 6-3   ⇒  Thứ hai 5-3  ⇒   Chúa Nhật 4-3  ⇒   Thứ bảy 3-3  ⇒  Thứ sáu 2-3  ⇒  Thứ năm 1-3

Tháng 2-2018

Thứ tư 28-2  ⇒  Thứ ba 27-2  ⇒  Thứ hai 26-2  ⇒  Chúa Nhật 25-2  ⇒  Thứ bảy 24-2 ⇒  Thứ sáu 23-2  ⇒  Thứ năm 22-2  ⇒  Thứ tư 21-2 ⇒  Thứ ba 20-2   Thứ hai 19-2  ⇒  2 Chúa Nhật ⇒  1 Chúa Nhật 18-2  ⇒  Thứ bảy 17-2  ⇒  Thứ sáu 16-2 ⇒  Thứ năm 15-2  ⇒  Thứ tư 14-2  ⇒  Thứ ba 13-2 ⇒  Thứ hai 12-2  ⇒  2 Chúa Nhật 11-2  ⇒  1 Chúa Nhật 11-2 ⇒  2 Thứ bảy 10-2  ⇒  1 Thứ bảy 10-2  ⇒  Thứ sáu 9-2 ⇒  Thứ năm 8-2  ⇒  Thứ tư  7-2  ⇒  Thứ ba 6-2 ⇒  Thứ hai 5-2  ⇒  2 Chúa Nhật  ⇒  1 Chúa Nhật 4-2  ⇒  Thứ bảy 3-2  ⇒  Thứ sáu 2-2   ⇒   Thứ năm 1-2

Tháng 1-2018

Thứ tư 31-1   ⇒   Thứ ba 30-1   ⇒   Thứ hai 29-1 ⇒  2 Chúa Nhật   ⇒  1 Chúa Nhật 28-1   ⇒  Thứ bảy 27 -1 ⇒  Thứ sáu 26-1   ⇒   Thứ năm 25-1   ⇒   Thứ tư 24-1 ⇒  Thứ ba 23-1   ⇒   Thứ hai 22-1   ⇒  3 Chúa Nhật ⇒   2 Chúa Nhật   ⇒  1 Chúa Nhật 21-1   ⇒   Thứ bảy 20 1 ⇒  Thứ sáu 19-1   ⇒   Thứ năm 18-1   ⇒  Thứ tư 17-1 ⇒  Thứ ba 16-1   ⇒   Thứ hai 15-1   ⇒   2 Chúa Nhật 14-1 ⇒  1 Chúa Nhật 14-1  ⇒   Thứ bảy 13-1  ⇒    Thứ sáu 12-1  ⇒  Thứ năm 11-1   ⇒   Thứ tư 10-1  ⇒   Thứ ba 9-1 ⇒  Thứ hai 8-1  ⇒   Chúa Nhật 7-1  ⇒   Thứ bảy 6-1 ⇒     Thứ sáu 5-1   ⇒     Thứ năm 4-1  ⇒   Thứ tư 3-1 ⇒     Thứ ba 2-1  ⇒   Thứ hai 1-1

   Chúa Nhật 31-12   ⇒  2 Thứ bảy 30-12  ⇒   1 Thứ bảy  30 -12   ⇒   Thứ Sáu 29 -12   ⇒   Thứ Năm  28-12  ⇒   Thứ tư  27 – 12  ⇒   Thứ Ba 26 -12   ⇒   Thứ Hai 25-12  ⇒   Thứ bảy 23-12   ⇒   Thứ sáu 22-12  ⇒   Thứ năm 21-12  ⇒   Thứ tư 20-12   ⇒   Thứ ba 19-12   ⇒   Thứ hai 18-12  ⇒   2 Chúa Nhật 17-12   ⇒   1 Chúa Nhật 17-12   ⇒   2 Thứ bảy 16-12   ⇒   1 Thứ bảy 16-12  ⇒   Thứ sáu 15-12   ⇒   Thứ năm 14-12   ⇒   Thứ tư 13-12   ⇒   Thứ ba 12-12  ⇒   Thứ hai 11-12   ⇒   Chúa Nhật 10-12  ⇒   Thứ bảy 9-12   ⇒   Thứ sáu 8-12  ⇒   Thứ năm 7-12   ⇒   Thứ tư 6-12  ⇒   Thứ ba 5-12   ⇒   Thứ hai 4-12  ⇒   2 Chúa Nhật 3-12   ⇒   1 Chúa Nhật 3-12    ⇒   Thứ bảy 2-12    ⇒   Thứ sáu 1-12  ⇒   Thứ năm 30-11   ⇒   Thứ tư 29-11   ⇒   Thứ ba 28-11   ⇒   Thứ hai 27-11  ⇒   Chúa Nhật 26-11   ⇒   2 Thứ bảy 25-11   ⇒   1 Thứ bảy 25-11   ⇒   Thứ sáu 24-11  ⇒   Thứ năm 23-11   ⇒   Thứ tư 22-11   ⇒   Thứ ba 21-11   ⇒   Thứ hai 20-11  ⇒   2 Chúa Nhật 19-11  ⇒   1 Chúa Nhật 19-11   ⇒   Thứ bảy 18-11   ⇒   Thứ sáu 17-11  ⇒   Thứ năm 16-11   ⇒   Thứ tư 15-11   ⇒   Thứ ba 14-11   ⇒   Thứ hai 13 – 11  ⇒   Chúa Nhật 12-11   ⇒   Chứng nhân 2 thứ bảy 11-11   ⇒   Chứng nhân 1 thứ bảy 11-11  ⇒   Chứng Nhân thứ sáu 10-11  ⇒   Chứng Nhân thứ năm 9-11   ⇒    Thứ Tư 8-11  ⇒   Chứng Nhân Thứ ba 7-11   ⇒   Chứng Nhân Thứ hai 6-11   ⇒    2 Chúa Nhật 5-11  ⇒   Chứng Nhân 1 Chúa Nhật 5-11   ⇒   Chứng Nhân thứ bảy 4-11   ⇒   Thứ sáu 3-11  ⇒   Chứng Nhân Thứ năm 2 -11   ⇒   Chứng Nhân Thứ tư 1 -11   ⇒    Thứ hai 30-10  ⇒   Chứng Nhân 2 Chúa Nhật 29-10   ⇒    1 Chúa Nhật 29-10   ⇒    2 Thứ bảy 28 -10  ⇒   1 Thứ bảy 28 -10    ⇒   Thứ tư 25 -10   ⇒   Thứ ba 24 -10    ⇒   3 Chúa Nhật 22-10   ⇒   2 Chúa Nhật 22-10    ⇒   1 Chúa Nhật 22-10   ⇒   Thứ bảy 21-10    ⇒  Thứ sáu 20-10  ⇒   Thứ năm 19-10    ⇒   Thứ tư 18-10    ⇒   Thứ ba 17-10    ⇒   Thứ hai 16-10  ⇒   1 Chúa Nhật 15-10    ⇒   2 Chúa Nhật 15-10    ⇒   1 Thứ bảy 14-10    ⇒   2 Thứ bảy 14-10  ⇒   1 Thứ sáu 13-10   ⇒   2 Thứ sáu 13-10   ⇒   Thứ tư 11-10   ⇒   Thứ ba 10-10 Chứng Nhân  ⇒   Thứ hai 9-10   ⇒   1 Chúa Nhật 8-10   ⇒   2 Chúa Nhật 8-10   ⇒   Thứ bảy 7-10  ⇒   Thứ sáu 6-10 Chứng Nhân   ⇒   Thứ năm 5-10 Chứng Nhân

 

Chứng Nhân: Chị Phương, New York

Chứng Nhân: Cao thị Vân, Cali

Chứng Nhân: Chị Ana Liên

Chứng Nhân: Tường Vi, Oklahoma 

Các Chứng Nhân Trên Thế Giới

Xem tiếp các chứng nhân khác

Tháng 1-2018

Cụ già 80 tuổi tìm thức ăn bị vất bỏ để giúp người nghèo đói

Ryan Holet, cảnh sát nhận nuôi con của người nghiện

Ơn gọi chăm sóc bệnh nhân và các linh hồn

Tháng 12-2017

17-12 Cuộc hoán cải của một thương gia người pháp

5-12 Một làng dân tộc Bangladesh theo đạo

Tái sinh sau 4 năm sống đời thực vật

Bỏ ý định phá thai nhờ sự trợ giúp của nhóm ủng hộ sự sống

Phó tế Patrick Logsdon phục vụ các cựu phạm nhân và người cai nghiện

Đời sống gia đình gương mẫu của ông bà Ulisse e Lelia Amendolagine

“Gia đình các trẻ em Mully”

Chân phước Bartolo Longo – Tông đồ Mân Côi

Kinh Kính Mừng của cậu bé Tin Lành

Thiên Chúa là chuyên viên tạo những “cơ hội thứ hai”

Tấm gương can đảm của Chân Phước Rother

Từ vô thần tới chức linh mục

Chứng từ của các tân linh mục về hành trình đáp lại tiếng gọi của Chúa

Vì Sao Tôi Không Gọi Mình Là “Đồng Tính”  

 

⇒   Lần chuỗi thương xót

⇒   Tuần cửu nhật lòng chúa thương xót

Muốn làm nhân chứng  cho Chúa,

xin gọi cho LM Lê Thanh Quang

số (479) 431-9259.

hay email: radiolongchuathuongxot@gmail.com

§

Cần CD.mp3 về Kinh Thánh, Giáo lý,

Lịch sử Giáo hội, các bài giảng…

Xin gọi cho chị Lan Chi

số (405) 973 -6348

email: chi.lan.tran@gmail.com