Day: September 24, 2017

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa?

Tại sao Kinh Thánh gọi con người là hình ảnh của Thiên Chúa? Kinh Thánh có nhiều lần nói đến con người là hình ảnh của Thiên Chúa? Từ ngữ ấy có ý nghĩa gì? † Trước hết, chúng ta cần phải ghi nhận một điều rất quan trọng này là, khác với các tôn giáo khác,…