Day: September 10, 2017

Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em

10/09/2017 Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Ed 33, 7-9 “Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Đây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà…