Thư 1 Gio-An

1 GIO-AN

CHƯƠNG 1

LỜI DẪN NHẬP

Ngôi Lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con

1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu,

điều chúng tôi đã nghe,

điều chúng tôi đã thấy tận mắt,

điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,

và tay chúng tôi đã chạm đến,

đó là Lời sự sống.

2 Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày,

chúng tôi đã thấy và làm chứng,

chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời:

sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha

và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi.

3 Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe,

chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa,

để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi,

mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha

và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.

4 Những điều này, chúng tôi viết ra

để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

I. BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG 

5 Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đã nghe,

và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng;

nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với NgườI

mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dốI

và không hành động theo sự thật.

7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sang

cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng,

thì chúng ta được hiệp thông với nhau,

và máu Đức Giê-su, Con của Người,

thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi

8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,

chúng ta tự lừa dối mình,

và sự thật không ở trong chúng ta.

9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,

Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính

sẽ tha tội cho chúng ta,

và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội,

thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối,

và lời của Người không ở trong chúng ta.

CHƯƠNG 2

1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi,

để anh em đừng phạm tội.

Nhưng nếu ai phạm tội,

thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha:

đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.

2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta,

không những tội lỗi chúng ta mà thôi,

nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.

Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái 

3 Căn cứ vào điều này,

chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:

là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

4 Ai nói rằng mình biết Người

mà không tuân giữ các điều răn của Người,

đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

5 Còn hễ ai giữ lời Người dạy,

nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Căn cứ vào đó,

chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.

6 Ai nói rằng mình ở lại trong Người,

thì phải đi trên con đường Đức Giê-su đã đi.

7 Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mớI

tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ

mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu.

Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe.

8 Nhưng đó cũng là một điều răn mới

tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế

nơi Đức Giê-su và nơi anh em-,

bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng.

9 Ai nói rằng mình ở trong ánh sang

mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối.

10 Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng,

và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm.

11 Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tốI

và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu,

vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.

Điều kiện thứ ba: coi chừng thế gian

12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

tôi viết cho anh em:

anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.

13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em:

anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.

Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em:

anh em đã thắng ác thần.

14 Hỡi anh em là những người con thơ bé,

tôi đã viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha.

Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh em:

anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu.

Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em:

anh em là những người mạnh mẽ;

lời Thiên Chúa ở lại trong anh em

và anh em đã thắng ác thần.

15 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian.

Kẻ nào yêu thế gian

thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,

16 vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt,

dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của,

tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha,

nhưng phát xuất từ thế gian;

17mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó.

Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi.

Điều kiện thứ bốn: đề phòng những kẻ Phản Ki-tô

18 Hỡi anh em là những người con thơ bé,

đây là giờ cuối cùng.

Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến;

thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện.

Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.

19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,

nhưng không phải là người của chúng ta;

vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.

Nhưng như thế mới rõ:

không phải ai ai cũng là người của chúng ta.

20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh,

và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.

21 Tôi đã viết cho anh em,

không phải vì anh em không biết sự thật,

nhưng vì anh em biết sự thật,

và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.

22 Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng

Đức Giê-su là Đấng Ki-tô?

Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô,

là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.

23 Ai chối Chúa Con thì cũng không có Chúa Cha;

kẻ tuyên xưng Chúa Con thì cũng có Chúa Cha.

24 Phần anh em,

ước chi điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu

ở lại trong anh em.

Nếu điều anh em đã nghe từ lúc khởi đầu

ở lại trong anh em,

thì chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.

25 Và đây là điều

mà chính Đức Ki-tô đã hứa ban cho chúng ta:

sự sống đời đời.

26 Tôi viết cho anh em những điều ấy

để nói về những kẻ tìm cách

làm cho anh em đi lạc đường.

27 Phần anh em,

dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Ki-tô

ở lại trong anh em,

và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa.

Nhưng vì dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự

-mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-,

thì theo như dầu ấy đã dạy anh em,

anh em hãy ở lại trong Người.

28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ,

anh em hãy ở lại trong Người,

để khi Người xuất hiện,

chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ,

vì phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.

II. SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA

29 Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính,

anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính

thì đã được Thiên Chúa sinh ra.

CHƯƠNG 3 

1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi 

3 Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô
thì làm cho mình nên thanh sạch
như Người là Đấng thanh sạch.
4 Phàm ai phạm tội thì cũng chống lại luật Thiên Chúa,
vì tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.
5 Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện
để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.
6 Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội.
Còn ai phạm tội
thì đã không thấy Người, và cũng chẳng biết Người.
7 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường.
Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính,
như Đức Giê-su là Đấng Công Chính.
8 Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ,
vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu.
Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện,
là để phá huỷ công việc của ma quỷ.
9 Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội,
vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy,
và người ấy không thể phạm tội,
vì đã được Thiên Chúa sinh ra.
10 Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt
con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ:
phàm ai không sống công chính
thì không thuộc về Thiên Chúa;
ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.
Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái 

11 Quả thế, đây là lời loan báo
anh em đã nghe từ lúc khởi đầu:
chúng ta hãy yêu thương nhau;
12 chúng ta đừng bắt chước Ca-in:
nó là người của Ác thần, nên đã giết em mình.
Tại sao nó đã giết em?
Bởi vì các việc nó làm thì xấu xa,
còn các việc em nó làm thì công chính.
13 Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên,
nếu thế gian ghét anh em.
14 Chúng ta biết rằng:
chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống,
vì chúng ta yêu thương anh em.
Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết.
15 Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân.
Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào
có sự sống đời đời ở lại trong nó.
16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì:
đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
17 Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,
mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa
ở lại trong người ấy được?
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.
21 Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

⇓  Tải xuống toàn bộ 5 chương thư 1 của thánh Gioan

Đọc tiếp…