Day: August 9, 2017

Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy

09/08/2017 Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 — 14, 1. 26-29. 34-35 “Đất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24) Trích sách Dân Số. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông,…