Day: August 5, 2017

Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người

06/08/2017 Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm A LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14 “Áo Người trắng như tuyết”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết,…

Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu

05/08/2017 Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Lv 25, 1. 8-17 “Trong năm toàn xá, người ta làm chủ lại cơ nghiệp mình”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê trên núi Sinai rằng: “Ngươi cũng phải tính bảy tuần năm, tức là bảy lần bảy, cộng chung là…