Day: August 4, 2017

Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?

04/08/2017 Thứ Sáu Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Đây là những ngày lễ của Chúa mà các…