Day: August 2, 2017

Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó

02/08/2017 Thứ Tư Tuần XVII Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Xh 34, 29-35 “Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”. Trích sách Xuất Hành. Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với…