Day: July 23, 2017

Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe

23/07/2017 Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm A     BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19 “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”. Trích sách Khôn Ngoan. Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất…