December 6, 2023

NHỮNG DẤU HIỆU

CÁC NHÓM CỦA MA QUỶ HAY DÙNG

TRÊN NỮ TRANG, AO QUẦN, XE, NHÀ , RA HIỆU CHÀO NHAU.

1.Inverted Pentagram  Used in witchcraft and occult rituals to conjure up evil spirits. Satanists use it 2 points up and pagans use it one point up. Any way it is used symbolizes evil. It matters not if two points are up or one. It matters not if it has a circle around it. It still is a symbol of Satan.

satn

Ngôi sao năm cánh ngược sử dụng trong các nghi lễ ma thuật và huyền bí để gợi lên linh hồn ma quỷ. Satan sử dụng nó 2 góc điểm quay lên và dân ngoại sử dụng nó một góc điểm hướng lên. Bất kỳ cách nào nó được sử dụng đều tượng trưng cho sự ác. Nó không quan trọng nếu hai điểm là lên hoặc một. Cũng không quan trọng nếu nó có một vòng tròn xung quanh nó. Nó vẫn là một biểu tượng của Sa-tan.

demon

 Hình sao năm cánh: Hình sao năm cánh nằm bên trong hình tròn hay nằm trong hai lớp hình tròn, có cái đầu con dê ở giữa hình sao, gọi là biểu tượng Baphomet

Ý nghĩa: Hai đỉnh sao bên trên là sừng quĩ. Ba đỉnh sao bên dưới là không chấp nhận Chúa Ba Ngôi. Con dê là Satan, đối thủ của Chúa Giêsu

baphomet

2)  Baphometduy nhất đểSatan. Một vị thần ma quỷ và là biểu tượng của Sa-tan. Có thể được xem như là đồ trang sức. Nó cũng đang được sử dụng bởi các thợ xây. Nó có thể được nhìn thấy trên các tòa nhà và các biểu tượng trên xe của họ để xác định cấp bậc mỗi hội viên. Một biểu tượng của Baphomet Aleister Crowley mặc biểu tượng này cũng là người sáng lập mức độ 33 Albert Pike của Tam Điểm

Baphomet  Unique to Satanism. A demonic deity and symbolic of Satan. Can be seen as jewelry. It is also now being used by the masons. It can be seen on their buildings and the emblems the put on their vehicles to identify each other. Another symbol of Baphomet Aleister Crowley wore this symbol as well as the 33rd degree founder Albert Pike of the Masons.

uithch

3) Ngôi sao năm cánh Ký hiệu được sử dụng trong Phù thủy. Đại diện cho các yếu tố, đất, gió, lửa và nước với tà thần xung quanh chúng.

Pentagram  Symbol used in Witchcraft. Represents the elements, earth, wind, fire and water with the spirit surrounding them.

not-star

4) Hexagram  It is one of the most  potent symbols used in the working of the powers of darkness. Used to work magic. Check this site for info on a six pointed star of any kind.

Sao 6 cạnh là một trong những biểu tượng mạnh nhất được sử dụng trong các hoạt động của các quyền lực bóng tối. Được sử dụng để làm việc kỳ diệu. Xem các loại ngôi sao 6 cạnh..

luciferDấu của Hội Tam Điểm

5.Udjat or all seeing eye.  one of few symbols referring to Lucifer (king of  hell), whom it is though will pass judgment. Below the eye is a tear  because he mourns for those outside his influence.

Udjat hoặc con mắt toàn kiến. một trong số ít các biểu tượng đề cập đến Lucifer (vua của Hỏa ngục), mặc dù sẽ qua phán xét. Dưới mắt là một giọt nước mắt vì thương tiếc cho những người bên ngoài ảnh hưởng của ông

All seeing Eye  Believed to be the eye of Lucifer and those who  claim control of it have control of world finances. Used in divination.  Hexes, curses, psychic control and all corruption are worked through this  emblem. This one is a symbol of the Illuminati. Look at U.S. currency. This one is the basis of the New World Order.

iluminati

Con mắt toàn kiến được tin là mắt của Lucifer và những người tuyên bố có thể kiểm soát tài chính thế giới. Được sử dụng trong bói toán. Hexes, nguyền rủa, kiểm soát tâm linh và tất cả tham nhũng đang làm việc thông qua biểu tượng này. Điều này là một biểu tượng của Nhóm Tinh Anh Illuminati (điều khiển thế giới). Nhìn vào đồng tiền Mỹ. Đây là một cơ sở của trật tự thế giới mới.

timewaner

5.Logo of Time Warner/ AOL!  Notice how it resembles the Udjat and is akin to the all seeing eye! Time Warner has a major monopoly on communications in the world. They control what you see and hear. They suppress the truth. Want to see a High Priestess who is wearing the symbol leading a ritual? Watch this film Mystery Babylon as they cast spells at Bohemian Grove in Calif.

Logo của Time Warner / AOL! Chú ý nó giống với Udjat và cũng giống như mắt toàn kiến thấy tất cả! Time Warner có độc quyền lớn trên truyền thông trên thế giới. Họ kiểm soát những gì bạn thấy và nghe. Họ ngăn chặn sự thật. Bạn muốn xem một nữ Thượng Tế mặc biểu tượng này điều hành nghi lễ? Xem bộ phim Bí ẩn Babylon, họ sử dụng phép thuật  tại Bohemian Grove ở California

tau-cross

7)Tau Cross   Symbol of the god Mathras of the Persians and the  Aryans of India. To them, Mathras was an “angel of light” or the “heavenly  light”. It is used in modern Masonry under the symbol of the T square.

Thánh Giá chữ T, Ký hiệu thần Mathras của người Ba Tư và người Aryan của Ấn Độ. Đối với họ, Mathras là “một thiên thần ánh sáng” hay “ánh sáng trên trời”. Nó được sử dụng trong Hội Tam Điểm  hiện đại theo biểu tượng của hình chữ T vuông.

hon

8) Italian Horn  Other names….Unicorn horn and Leprechaun staff. Introduced by the Lord Druids of Scotland and Ireland. It is associated  with good luck and good fortune. It is also used to ward off “Maluka” or the  “Evil Eye”. It also means satan will take care of your finances.

Sừng/ Còi  Ý,  tên khác …. sừng Kỳ lân và yêu tinh nhân viên. Giới thiệu bởi các thần Druids của Scotland và Ireland. Nó được kết hợp với sự may mắn và nhiều tài sản. Nó cũng được sử dụng để tránh “Maluka” hay “Mắt quỷ”. Nó cũng có nghĩa là Satan sẽ chăm sóc tài chính của bạn.

fernity

9) Ankh  Symbolizes fertility rites and the building up of lust within a  person. A spirit of Lust is the power of this union of male /female  representations. Also called the Long Life Seal.

Ankh tượng trưng nghi thức khả năng sinh sản và việc xây dựng ham muốn tính dục trong người. Một tinh thần của Lust là sức mạnh của liên minh này của cơ quan đại diện nam / nữ. Cũng được gọi là Dấu Ấn Trường Thọ.

Thánh giá Ai-cập: Ý nghĩa: Người ai cập cổ xưa dùng thánh giá này như là biểu tượng Thần Ra, thần sanh nở và nhục dục. Những người thờ Satan thì gọi thánh giá này là “thánh giá satan,” và tin rằng nó biểu hiện sự sống, thường dùng chúng trong khi làm tình ở những buổi nghi lễ Satan của chúng.

don

10)  Upside Down Cross  Symbolizes mockery and rejection of Jesus. Necklaces are worn by many satanist’s. It can be seen on Rock singers and their album covers.

Thánh Giá ngược: tượng trưng cho sự nhạo báng và từ chối của Chúa Giêsu. Dây chuyền được mặc bởi nhiều kẻ thờ quỷ Satan của. Nó có thể được nhìn thấy trên các ca sĩ Rock và bìa album của họ. Ý Nghĩa: Không chấp nhận Kitô giáo. Phủ nhận Chúa Giêsu, phủ nhận Chúa cứu độ chúng ta trên thánh giá

hocvien

11) Zodiac  Used in satanic and occult worship. Practitioners are  acknowledging their god as Baal or Lucifer. Horoscope signs are included

Zodiac sử dụng trong nghi lễ thờ Satan và huyền bí. Các học viên  nhận thần Ba-anh hoặc Lucifer  như chúa của họ. Dấu hiệu tử vi bao gồm dấu này.

satniah

12) Goat Head  The horned goat, goat of mendes, Baphomet, god of the  witches, the scapegoat. It’s a Satanists way of mocking Jesus as the  “Lamb” who died for our sins.

Đầu Dê : Dê có sừng, dê của mendes, Baphomet, thần của phù thủy, các vật tế thần. Dấu hiệu Satan chế giễu Chúa Giêsu là “Chiên Con” người đã chết vì tội lỗi của chúng ta.

yni

13) Cross of Nero – Or Peace sign. Another sign that mocks the cross of  Jesus. Also know as “The Dead Man Rune”. It appears on the tombstones of some of Hitler’s SS troops.

Thập Giá của Nero – Hoặc Dấu hiệu hòa bình. Một dấu hiệu  chế nhạo thập giá của Chúa Giêsu. Cũng biết là “The Dead Man Rune”. Nó xuất hiện trên các ngôi mộ của một số binh lính SS của Hitler.

Biểu tượng hòa bình: Thánh giá ngược với hai tay thánh giá bị gãy, xưa Nazi dùng biểu tượng này, sau đó, những người sex tự do và thế giời huyền bí dùng biểu tượng này khoảng 1960 như biểu tượng hòa bình để mỉa mai trong lúc trận chiến luân lí đang lên cao

Ý nghĩa: Đánh bại Chúa Giêsu, đánh bại Kitô hữu và đánh bị luân lý Kitô giáo

yinyang

14)  Yin-Yang  In Chinese philosophy, two great opposite principles or  forces on whose interplay everything depends. Yang is male, light and  positive, Yin is female , dark and negative.

Yin-yang : DẤU HIỆU ÂM DƯƠNG

Ý nghĩa: biểu tượng của tôn giáo phương đông cổ xưa bắt nguồn từ Trung Quốc và vẫn dùng để thờ thần, biểu tượng của hai lực tương tác với nhau (Yang là nam, ánh sang và tích cực; Yin là nữ, bong tối và tiêu cực / đàn ông và đàn bà, trời và đất, tối và sáng, tốt và xấu)  dùng trong thuật chiêm tinh và bói toán

betle

15)  Scarab Beetle  The dung beetle which is the Egyptian symbol of  reincarnation. It is also a symbol of of Beelzebub, Lord of the flies (satan). Worn by occultists to show that they have power and is a source of protection.

Bọ hung bọ cánh cứng:  Bọ cánh cứng ăn phân mà là biểu tượng của Ai Cập về luân hồi. Nó cũng là một biểu tượng của tướng quỷ Beelzebub, Chúa tể của những con ruồi (chỉ Satan). Những nhà huyền bí dùng để tỏ học có quyền lực và  có một nguồn gốc bảo vệ họ.

satanish

16)  Satanic “S”  Represents a lightning bolt that means “Destroyer”.  In mythology, It  was the weapon of Zeus. Worn to have power over others. Also was worn  by the feared SS of Nazi Germany.

Satan “S” Đại diện cho một tia chớp có nghĩa là “kẻ Hủy Diệt”. Trong thần thoại, Đó là vũ khí của thần Zeus. Đeo để có quyền lực hơn những người khác. Các Sĩ quan SS của Đức Quốc xã mang dấu hiệu này.

Ý nghĩa: Biểu tượng của xã hội Hitler, là một xã hội của thế giới huyền bí, ngày nay biểu tượng này trông giống như chữ “s”, là chữ tắt của “Satan”

satna

17)  Satanic Cross  Upside down question mark that questions the Deity of God. Within the occult it is the representation of the three crown princes;  Satan, Belial and leviathan. Symbolizes complete power under Lucifer.

Satan Lộn ngược dấu hỏi: đặt VẤN NẠN về thần linh của Thiên Chúa. Trong giới huyền bí nó đại diện cho ba vương miện hoàng tử: Sa-tan, Belial và Leviathan. Tượng trưng cho quyền lực hoàn toàn dưới quyền Lucifer.

Dấu hiệu bối rối: Ý nghĩa: Hỏi rằng ai thật sự chết trên Thánh Giá, gieo hạt giống nghi ngờ, có phải người đó là Chúa Giêsu mà Kito giáo dạy không (nguồn gốc từ Roma ở thế kỷ thứ nhất)

uhitwith

18) Star and Crescent   Represents the moon goddess Dianna and the “son of the morning”, the name of Lucifer in Isaiah 14:12.  Witchcraft uses it the way shown and Satanism turns it in the opposite direction.

Mặt trăng lưỡi liềm với hình sao: Mặt trăng biểu tượng của nữ thần Diana, (nữ thần quan trọng nhất của phù thủy), và “con trai của bình minh”, là tên của Lucifer trong Isaiah 14:12.
Phù thủy sử dụng biểu tượng trong hình trên và người thờ satan đổi biểu trưng ngược chiều lại. Ngôi sao tượng trưng cho Lucifer và các quĩ của nó, kết hợp lại là biểu tượng Satan đã tuyên bố, rằng Satan là thần thánh tối cao

rebelion

19) Anarchy  Means to abolish all laws. In other words “do what thou wilt”  the law of Satanists. Used by Punk rockers and Heavy Metal followers.

Tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ: phương tiện để xóa bỏ tất cả các luật. Nói cách khác “làm những gì theo” pháp luật của Satan. Được sử dụng bởi rock Punk và môn đệ Heavy Metal.

Dấu chỉ chống đối, Ý nghĩa: phủ nhận thẩm quyền, tỏ ra sự ao ước được đổ ra tất cả để chống đối Kito giáo, chống đối giới thẩm quyền Kito giáo, chống đối thẩm quyền luân lý

hitle

20)Swastika: Là hình thánh giá, mà các tay của thánh giá bị gãy

Ý nghĩa: Đánh bại Chúa Giêsu, đánh bại Kito giáo. Bắt nguồn từ Mesopotamia như biểu tượng của sự may mắn, dùng trong tôn giáo phương đông, có liên quan đến đầu thai lại. Guido von List nhận biểu tượng vào Nazi khi ông ta dính đến thế giới huyền bí. Bây giờ Satan và phù thủy dùng biểu tượng này trong lúc đọc thần chú.

nmber

21) Dấu hiệu con thú: 3 số 6, hay 3 chữ F (chữ cái thứ 6)

Ý Nghĩa: Trong khải huyền, chương 13, con thú giả mạo Chúa Giêsu, nhưng lại nói những điều của ma quĩ, dẫn người ta đến thờ ngẫu tượng. Chúng nên để ý rằng số 6 là số nhỏ hơn số 7 một số. Số 7 theo như kinh thánh là con số hoàn hảo hoàn thiện, 666 là 3 ngôi chưa toàn hảo, hay là bậc cao trong không hoàn hảo. Aleister Crowley, người đã sáng lập Satan giáo hiện đại, nói rằng ông ta có dấu con thú.

guomm

22)Gươm:

 Ý nghĩa: Dùng trong nghi lễ Satan như một dụng cụ để giết và tra tấn, biểu tượng của sức mạnh hung tàn, uy quyền  trên những người yếu (Chú ý: Những người thờ Satan xem những người Kito hữu là những người yếu đuối)

sautay

23)    Thánh giá 6 tay: (Satan giáo)

Ý nghĩa:

Có trong thánh kinh satan, là Thánh Giá 6 tay (tay ở dưới tạo thành hình vòng cũng được xem là tay. Ám chỉ rằng Satan thống trị trên Chúa Giêsu và sẽ mãi mãi như thế

satnaatan

24)  Black Mass Indicator    Indicates a black mass has or will take place. It mocks the catholic mass which is full of pagan beliefs. Holy Items are defiled and the lords prayer is recited backwards.

Chỉ Thánh Lễ đen: Chỉ thánh lễ đen hoặc sẽ diễn ra. Nó chế nhạo Thánh Lễ công giáo chứa đầy các niềm tin ngoại giáo. Những đồ thánh bị xúc phạm và lời cầu nguyện với Chúa là lạc hậu.

tay-chao

25) Tay sừng quĩ: Đừng bị lầm với chữ “I love you” ngôn ngữ người câm (I Love you theo ngôn ngữ người câm thì phải có ngón cái đưa ra)

Ý nghĩa: Satan chào nhau với biểu tượng cái sừng

 

Đọc thêm các chương khác:

Phần 1: Cuộc Chiến Giữa Giáo Hội và Ma Quỷ

Phần 2:Hội Tam Điểm

Phần 3:Phá Hủy Đạo Công Giáo

Phần 4:Liên Hiệp Quốc là Chính Phủ Toàn Cầu

Thiên Chúa Hỗ Trợ Giáo Hội

Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức

Bí Mật Fatima

Mẹ Hiện Ra Lần Thứ 4

Quyền Năng Chuỗi Mân Côi