Giáo Lý Căn Bản

CATECHISM MINI

 GIÁO LÝ CĂN BẢN

Trình bày bằng hai ngôn ngữ Anh – Việt

A Short Summary of Christian Belief

 Tóm tắt Đức tin Kitô Giáo

 

Ten Commandments of God (Matthew 19, 16-21; 22, 34-40)

1.I am the Lord thy God; thou shalt have no strange gods before Me.
2. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
3. Remember thou keep holy the Lord’s day.
4. Honor thy father and thy mother.
5. Thou shalt not kill.
6. Thou shalt not commit adultery.
7. Thou shalt not steal.
8. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
9. Thou shalt not covet thy neighbor’s wife.
10. Thou shalt not covet thy neighbor’s goods.

 KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật.

Thứ bốn: thảo kính chamẹ.

Thứ năm: chớ giết người.

Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: chớ lấy của người.

Thứ tám: chớ làm chứng dối.

Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai điều mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Three Eminent Good Works:

Ba Việc lành nổi bật:
Prayer, fasting, armsgiving – Cầu nguyện, Ăn chay, Bố thí.

III. Seven Spiritual Works of Mercy

Admonish the sinner, counsel the doubtful, instruct the ignorant, comfort the sorrowful, forgive injuries, bear wrongs patiently, pray for the living and the dead.

Thương linh hồn bảy mối: lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Seven Corporal Works of Mercy

Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick and the imprisoned, bury the dead.

Thương xác bảy mối:  cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết.

Seven Sacraments
Baptism, Confirmation, Penance, Holy Eucharist, Holy Orders, Matrimony, Extreme Unction.

BẢY BÍ TÍCH : Rửa tội, Thêm sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức dầu thánh, Truyền chức thánh, Hôn Phối.

Seven Deadly Sins
1.Pride -unrestrained appreciation of our own worth
2. Greed – immoderate desire for earthly goods
3. Lust – hankering for impure pleasures
4. Anger – inordinate desire of revenge
5. Gluttony – unrestrained use of food and drink
6. Envy – sorrow over another’s good fortune
7. Sloth – laxity in keeping the Faith and the practice of virtue, due to the effort involved.

CẢI TỘI BẢY MỐI:   Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: hay nhịn chớ hờn giận.

Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

VII. Four Last Things 

– 4  Sự Sau Cùng
Death. Judgment. Heaven. Hell.

– Sự Chết, Phán Xét, Thiên đàng, Hỏa ngục.

VIII. Holy Days of Obligation for U.S.A.

Các ngày lễ buộc ở Hoa Kỳ

All Sundays and: Christmas (December 25), Mother of God(Jan. 1), Ascension (40 days after Easter/ some diocese change to Sunday), Assumption (August 15), All Saints (November 1), Immaculate Conception (December 8).

Tất cả các Chúa NhậtLễ Giáng Sinh (25 tháng 12), Lễ Mẹ Thiên Chúa (1 tháng 1), Lễ Thăng Thiên (40 ngày sau Phục sinh, vài Giáo phận dời vào Chúa Nhật), Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8) Lễ Các Thánh (1tháng11) Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8 tháng 12)

For the Universal Church, add Epiphany, St. Joseph (March 19), Corpus Christi (June 9), St. Peter & St. Paul (June 29).

Với Giáo Hội Hoàn Vũ, thêm Lễ Ba Vua (6-1) Lễ Thánh Giuse (19-3), Lễ Mình Thánh Chúa (9 tháng 6),  Thánh Phêrô và Phaolô (29-6)

IX. Seven Gifts of the Holy Ghost

– 7 ơn Chúa Thánh Thần:

Wisdom. Understanding. Counsel. Knowledge. Fortitude. Piety. Fear of the Lord.

Ơn Khôn Ngoan, Thông Hiểu, Suy Biết Lo Liệu, Can Đảm, Đạo Đức, Kính Sợ Đức Chúa Trời.

7 Ơn Chúa Thánh Thần

1.Ơn Khôn Ngoan – Giúp ta phân biết điều phải, điềi trái.
2. Ơn Hiểu Biết – Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dậy.
3. Ơn Biết Lo Liệu – Giúp ta phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.
4. Ơn Sức Mạnh – Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.
5. Ơn Thông Minh – Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.
6. Ơn Ðạo Ðức – Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa – Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

Twelve Fruits of the Holy Ghost

12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

Charity, joy, peace, patience, benignity, goodness, mildness, long-suffering, faith, modesty, continence, chastity.

Đức Mến, Vui Vẻ, bình an, nhẫn nại, tử tế, tốt lành, tiết độ, hoà nhã, trung tín, kiên trì chịu đựng, nết na, thanh tịnh.

12 Hoa Qủa Chúa Thánh Thần

1.Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.
4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.
5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.
6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.
7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.
8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận.
9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.
10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.
11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng.
12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.

Six Sins Against the Holy Ghost

6 tội chống laị Chúa Thánh Thần

1. Frivolous presumption of salvation- Nông nổi cậy mình được cứu rỗi
2. Despair of salvation – Thất vọng mất phần rỗi.
3. Resisting defined doctrine – Chống lại đạo lý đã được định tín
4. Envy of another’s spiritual good – Ghen tương kẻ khác được ơn thánh
5. Stubbornness in sin – Bướng bỉnh trong tội
6. Final obstinacy in sin –Ngoan cố tận cùng trong tội lỗi.

XII. Four Sins Crying To Heaven For Vengeance-

4 tội kêu đến tận trời


1. Murder (Genesis 4:10) -Giết người (Sáng thế 4:10)
2. Homosexuality (Genesis 18:20) – Đồng tính luyến ái
3. Oppression of poor (Exodus 2:23 – Đàn áp người nghèo
4. Defrauding laborers of wages (James 5:4) – Gian lận kẻ làm công

XIII. Nine Ways of Sharing Guilt

9 cách đồng loã với tội phạm

1. Advising another to sin. Khuyến khích kẻ khác phạm tội
2. Commanding one to sin. Ra lệnh cho kẻ khác phạm tội
3. Provoking another to sin. Khiêu khích cho kẻ khác phạm tội
4. Consenting to another’s sin. Đồng ý cho kẻ khác phạm tội
5. Showing one how to sin. Chỉ cách cho kẻ khác phạm tội
6. Praising another’s sin. Ngợi khen tội lỗi kẻ khác
7.Concealing, saying or doing nothing to prevent sin. Che giấu, nói hoặc không làm gì để ngăn cản tội.
8. Taking part in, or enjoying results of another’s sin. Dự phần hoặc hưởng những kết quả của tội lỗi người khác.
9. Defending another’s sin. Bảo vệ tội lỗi kẻ khác.

XIV. How To Baptize In Time of Need

Rửa tội trong lúc cần kíp

Anyone with the use of reason may baptize in time of need, but the same person must say the words while pouring the water. Pour plain water on the forehead of the one to be baptized, as you say: “I baptize thee in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.”

Hể kẻ nào biết dùng trí phán đoán đều có thể Rửa tội trong lúc cần kíp, nhưng phải chính người đó đọc lời sau đây, trong khi đổ nước trên trán người chịu phép Rửa tội: Tôi Rửa (ông, bà, anh chị, em, con) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Six Precepts of the Church

Sáu điều răn Hội Thánh

1.Keep Sundays and Holy days of obligation holy by hearing Mass and resting from servile works.   Dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
2. Fast and abstain on appointed days. Giữ chay và  kiêng thịt  những ngày Hội Thánh buộc.
3. Confess our sins at least once a year. Xưng tội trong một năm ít là một lần.       4.Receive Holy Communion during Easter time. Chịu Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh
5. Contribute to support of the Church. – Đóng góp nâng đỡ Giáo Hội
6. Observe Church law concerning marriage. Giữ luật Giáo Hội liên quan đến Hôn nhân.

XVI. WE BELIEVE ALL DOGMAS IN THE NICENE CREED.

CHÚNG TA TIN TẤT CẢ NHỮNG TÍN ĐIỀU TRONG KINH TIN KÍNH.

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.