Day: July 20, 2017

Giờ Kinh Phụng Vụ

Đọc Kinh Phụng Vụ Hôm Nay † “Trong khi chu toàn nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, Giáo Hội cử hành phụng vụ giờ kinh, nhờ đó Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa nói với dân Ngài, tưởng nhớ mầu nhiệm ơn cứu chuộc, ca tụng Ngài không ngớt bằng lời kinh và khẩn…

Vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

20/07/2017 Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Xh 3, 13-20 “Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai, Môsê thưa với Người rằng: “Này con sẽ đến…