Day: July 6, 2017

“Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”.

06/07/2017  Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: St 22, 1-19 “Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy…