Day: April 20, 2017

Madalena hay Maria Magdala?

Có phải là Maria chị em với Matta và Lazarô? Có phải là người nữ tội lỗi trong thành đã khóc lóc, xức thơm chân Chúa và vì yêu nhiều nên được tha nhiều? Có phải Maria và Maria Mai Đệ Liên chỉ là một? Riêng về nhân vật nữ giới được diễm phúc thấy Chúa Kitô Phục Sinh hiện…